Ugovor sa kupcem

52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52preuzmite

 


UGOVOR O POSREDOVANJU BR.

Ja,

Adresa stanovanja

Broj lične karte
MUP
JMBG

Zaposlen
Telefon
želeo/la bih da kupim nekretninu za sebe i članove svog domaćinstva posredovanjem Preduzeća Max Magnus Invest sa sledećim karakteristikama: II

OPIS POTREBNE NEKRETNINE

1.Vrsta nekretnine

2.Kvadratura

3.Lokacija

4.Spratnost

5.Starost nekretnine

6.Grejanje

7.Ostale tehničke karakteristike

8.Planirani iznos za kupovinu

9.Način plaćanja

10.Kupac se obavezuje da Preduzeću plati proviziju u iznosu od 1,5% od dogovorene prodajne cene ukoliko uđe u proceduru kupovine nekretnine koju mu je ponudilo i pokazalo Preduzeće. Ulazak u proceduru kupovine nekretnine podrazumeva da je kupac zaključio predugovor ili ugovor o kupovini nekretnine sa prodavcem. Provizija se naplaćuje prilikom isplate kapare i zaključenja predugovora o kupoprodaji. 11.Ukoliko kupac izjavi Preduzeću da odustaje od kupovine nekretnine koju mu je ponudilo i pokazalo Preduzeće,a kasnije neposredno sa prodavcem zaključi ugovor o kupoprodaji te nekretnine, obavezan je da preduzeću isplati dogovorenu proviziju. Ukoliko kupac odustane od kupovine nekretnine, koje mu je ponudilo i pokazalo preduzeće nakon zaključenja predugovora sa prodavcem iz razloga zbog kojih kupac nije u mogućnosti da zaključi glavni ugovor, obavezan je da preduzeću isplati dogovorenu proviziju.
Ukoliko kupac izbegne plaćanje provizije preduzeće će svoja potraživanja u smislu provizije od 1,5% naplatiti sudskim putem.

12.Preduzeće se obavezuje da će iz svoje ponude pokazati sve nekretnine za koje kupac bude zainteresovan, da će pribaviti svu potrebnu dokumentaciju za zaključenje i overu predugovora i glavnog ugovora i pomoći kupcu u pribavljanju neophodne dokumentacije za uknjiženje nekretnine na svoje ime.

13.Ukoliko se nakon 5 izlazaka na teren i pokazivanja nekretnina kupac ne odluči za kupovinu neke od pokazanih nekretnina u obavezi je da plati Preduzeću naknadu troskova izlaska na teren i pokazivanja nekretnina u iznosu od 3.000,00 din.

14. U slučaju kupovine nekretnine od investitora, Preduzeće ne preuzima odgovornost za rokove završetka radova i kvalitet ugrađenih materijala. 15.Ovaj ugovor je sačinjen u dva primerka, za obe ugovorne strane po jedan. Sve eventualne sporove stranke će rešavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće, nadležan je Osnovni sud u Užicu.

U Užicu,dana