Ugovor sa prodavcem

52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52preuzmite

 


UGOVOR O POSREDOVANJU B R.

Ugovor se zaključuje između:

1.Preduzeća Max Magnus Invest, iz Užica ,(u daljem tekstu Preduzeće) i

2.Ime i prezime
,iz
,

Ulica i br.
,l.k.br.
,

JMBG
, Kao vlasnika,(u daljem tekstu Prodavca) nekretnine.

Član 1.
Predmet ovog Ugovora je angažovanje Preduzeća u poslovima prodaje nekretnine za koju je prodavac pismeno ovlastio Preduzeće, kao i uslovi pod kojima se
ugovara saradnja sa Preduzećem.

Član 2.
Prodavac je obavezan da Preduzeću dostavi na uvid svu potrebnu dokumentaciju vezanu za nekretninu koju prodaje, odnosno dokaz o vlasništvu.

Prodavac je prilikom zaključenja ovog Ugovora dostavio Preduzeću kao prilog uz Ugovor sledeću dokumentaciju:

Član 3.
Preduzeće zadržava pravo provere priložene dokumentacije o vlasništvu vezane za predmet prometa. Ukoliko dokumentacija potrebna za prodaju nekretnine nije
potpuna, Preduzece ukazuje Prodavcu koju je dokumentaciju neophodno još pribaviti da bi kupoprodaja mogla da se overi i obavi.

Preduzeće može, za potrebe klijenta pribavljati potrebnu dokumentaciju i ta usluga ce naplaćuje po važećem cenovniku i nije uračunata u proviziju.

Član 4.
Prodavac je obavezan da Preduzeću pruži mogućnost izrade vizuelne prezentacije nekretnine koja se prodaje. Organizacija izlaska na teren radi upoznavanja
sa nekretninom i izrade foto dokumentacije je obaveza Prodavca i organizuje se u što kraćem roku od dana potpisivanja Ugovora.

Izlazak na teren radi upoznavanja sa nekretninom i izrade foto dokumentacije službenim vozilom Preduzeća je moguć i plaća se po važećem cenovniku
Preduzeća, a u zavisnosti od udaljenosti lokacije na kojoj se nepokretnost nalazi.

Izlazak sa potencijalnim kupcima na teren radi prezentacije nekretnine koja se nalazi na udaljenosti do 20 km je besplatan, a preko 20 km se naplaćuje po
važećem cenovniku Preduzeća. Po potrebi i Prodavac može biti prisutan.

Član 5.
Preduzeće se obavezuje da će datu nekretninu marketinški predstaviti i ponuditi na tržištu na najbolji mogući način.

Član 6.
Preduzeće se obavezuje da će svakom potencijalnom kupcu koji bude pokazao interesovanje za nekretninu poput nekretnine Prodavca, ponuditi i predstaviti sve
elemente potrebne za prezentaciju nekretnine Prodavca, od tehničkih podataka, preko imovinsko pravne dokumentacije, foto prezentacije, kao i da će
predočiti Kupcu i specijalne uslove ili pogodnosti za kupoprodaju. Preduzeće se obavezuje da će obezbediti agente koji će zainteresovane kupce odvesti i
prezentovati im nekretninu na najbolji način.

Član 7.
Cena nekretnine je
evra i u tu cenu uračunata je provizija Prodavca prema Preduzeću, a koja iznosi 1,5% od
ugovorene kupoprodajne cene. Prodavac je u obavezi da isplati ugovorenu proviziju u celosti odmah po uzimanju kapare, odnosno prilikom zaključenja
predugovora kod kupovine na kredit, odnosno prilikom zaljučenja glavnog ugovora pri gotovinskom plaćanju.

Član 8.
Ukoliko prodavac želi da promeni cenu po kojoj prodaje nekretninu dužan je da dođe u Preduzeće radi korekcije cene u pismenoj formi, u protivnom važeća je
cena koja je utvrđenja prilikom sastavljanja ovog ugovora.

Član 9
. Prilikom potpisivanja ovog Ugovora, Prodavac se opredeljuje za odredjeni vid oglašavanja predmetne nekretnine zokruživanjem broja ispred opcije koja mu
odgovara:

  1. Ukoliko prodavac želi da Preduzeće njegovu nekretninu reklamira samo u prostorijama Preduzeća bez daljeg angažovanja na reklami , nije obavezan da
    plaća Preduzeću nikakve troškove oglašavanja.

  2. Ukoliko prodavac želi da Preduzeće njegovu nekretninu oglašava i redovno ažurira na internetu, putem malih ili uličnih oglasa i na druge načine,
    obavezan je da Preduzeću plati unapred na ime troškova iznos od 500,00 dinara mesečno .

  3. Ukoliko prodavac želi i druge vidove oglašavanja (radio i tv reklama) cena troškova se naknadno dogovara.

Član 10.
Preduzeće će svakom potencijalnom kupcu dati sve potrebne informacije o nekretnini koja se prodaje i ponuditi mu da ga na navedenu nepokretnost odvede
agent iz Preduzeća. Ukoliko se kupac pojavi na navedenoj nekretnini sam, bez prisustva agenta Preduzeća, to znači da je Kupac otišao svojevoljno sam i da
nije želeo da dodje sa agentom.

Član 11.
Smatra se da je Preduzeće pronašlo kupca i time ostvarilo pravo na svoju proviziju ukoliko prodavca obavesti o identitetu kupca bez obzira da li ga dovede
agent iz Preduzeća ili kupac dođe sam, nakon što se sa nekretninom upoznao u prostorijama Preduzeća i bez obzira da li kupac datu nekretninu kupi tada ili
po isteku ovlašćenja.

Član 12
. Ukoliko prodavca lično kontaktiraju kupci koji sa pomenutom nekretninom nisu upoznati posredstvom Preduzeća, prodavac je obavezan:

– da kupca obavesti da je ovlastio Preduzeće da ga zastupa u prodaji

– da odmah obavesti Preduzeće da je nekretnina prodata

– da upozna Preduzeće sa identitetom kupca

– da Preduzeću plati troškove zastupanja u iznosu od 0.3% od ugovorene cene.

Član 13.
Ukoliko prodavac želi da povuče svoju nekretninu iz prodaje pre isteka ovlašćenja obavezan je da Preduzeću isplati troškove zastupanja u iznosu od 0.3% od
ponuđene kupoprodajne cene.

Ukoliko prodavac odustane od prodaje kada Preduzeće pronađe kupca obavezan je da Preduzeću isplati proviziju u iznosu od 1,5 % od ugovorne cene.

Član 14.
Nakon polaganja kapare, Preduzeće povlači navedenu nekretninu iz svoje ponude i pristupa sastavljanju predugovora o prodaji ili kupoprodajnog ugovora.
Preduzeće prisustvuje isplati novca i overi kupoprodajnog ugovora.

Član 15
. U slučaju da kupac ostaje pri kupovini kapara ulazi u cenu nekretnine. U slučaju da nakon potpisivanja predugovora ne dođe do kupoprodaje navedene
nepokretnosti iz razloga odustajanja kupca ili prodavca, provizija Preduzeća se ne vraća.

Član 16.
Dok traje važnost ovlašćenja, traje i važnost ugovora. Ugovor se sporazumno može produžiti ili raskinuti isključivo u pismenoj formi.

Član 17.
Sve eventualne sporove vezane za ovaj Ugovor stranke će rašavati sporazumno,a ako to nije moguće,tako nastali spor rešavaće Оsnovni sud u Užicu.

Član 18.
Ugovor je sačinjen u dva istovetna primerka, za obe ugovorne strane po jedan.


U Užicu,dana
.